ใบสมัครออนไลน์

ใบสมัครออนไลน์

Login Form

เอกสารงานปฐมนิเทศ

คณะ
: บริหารธุรกิจ | บัญชี| เศรษฐศาสตร์ | มนุษยศาสตร์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นิเทศศาสตร์ | วิศวกรรมศาสตร์ | นิติศาสตร์ | บัณฑิตวิทยาลัย
หน่วยงาน : ฝ่ายสื่อสารองค์กร | ฝ่ายวิจัย | ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | ฝ่ายวางแผนและพัฒนา | ฝ่ายวิชาการ | ฝ่ายบริหารและธุรกิจ | ฝ่ายกิจการนักศึกษา |
    สำนักอำนวยการ | สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ | งานตรวจสอบภายใน | สมาคมศิษย์เก่า
ศูนย์วิจัย : ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ | ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ |
    ศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัวและ SMEs | ศูนย์ศึกษาและวิจัยสื่อสารมวลชนอาเซียน | ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า | ศูนย์วิจัยโลจิสติกส์ |
    ศูนย์ออกแบบและพัฒนางานอิเล็กทรอนิกส์ | ศูนย์ศึกษาการค้าอาเซียนและลาตินอเมริกา | สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย
วารสาร : วารสารวิชาการ | วารสารรอบรั้ว มกค. | สัปดาห์นี้มีอะไร | UTCC+
บริการวิชาการ : ศูนย์บริการวิชาการ |ศูนย์ภาษา UTCC